AKCJE CYFROWEGO POLSATU

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 6 maja 2008 roku. Poniższa tabela prezentuje charakterystykę wyemitowanych akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Seria

Liczba akcji

Rodzaj

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

Wartość nominalna /PLN

A

2.500.000

Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)

5.000.000

100.000,0

B

2.500.000

Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)

5.000.000

100.000,0

C

7.500.000

Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)

15.000.000

300.000,0

D

166.917.501

Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)

333.835.002

6.676.700,0

D

8.082.499

Zwykłe na okaziciela

8.082.499

323.300,0

E

75.000.000

Zwykłe na okaziciela

75.000.000

3.000.000,0

F

5.825.000

Zwykłe na okaziciela

5.825.000

233.000,0

H

80.027.836

Zwykłe na okaziciela

80.027.836

3.201.113,4

I

47.260.690

Zwykłe na okaziciela

47.260.690

1.890.427,6

J

243.932.490

Zwykłe na okaziciela

243.932.490

9.757.299,6

Razem

639.546.016

 

818.963.517

25.581.840,6

w tym:

179.417.501

imienne

358.835.002

7.176.700,0

 

460.128.515

w obrocie giełdowym

460.128.515

18.405.140,6

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł i składa się z 639.546.016 akcji. Całkowita liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi obecnie 818.963.517.

Struktura akcjonariatu na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania oraz opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego zostały szczegółowo przedstawione Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego – Kapitał zakładowy i akcjonariat Cyfrowego Polsatu.

Podstawowe dane o akcjach w obrocie giełdowym

Data pierwszego notowania6 maja 2008 r.
Składowa indeksówWIG, WIG20, WIG30, WIG-telekomunikacja
Makrosektor/sektor  TECHNOLOGIE/telekomunikacja  
Rynekpodstawowy
System notowańciągły
International Securities Identification Number       (ISIN)    PLCFRPT00013
Kody identyfikacyjne Cyfrowego Polsatu: 
  • GPW
CPS
  • Reuters
CYFWF.PK
  • Bloomberg
CPS:PW

Notowania akcji

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu w 2016 roku